Filharmonie Hradec Králové, o.p.s. je iniciátorem projektu HRADECKÝ MEMORIÁL. Pro své posluchače už několik let připravuje  ve svém zrekonstruovaném sále pestrou hudební nabídku několika abonentních řad symfonických i komorních cyklů, crossoverů, oper, koncertů pro rodiny
s dětmi apod. FHK však účinkuje také na významných koncertech v celé České republice i v zahraničí. FHK již 13 let pořádá s Českým rozhlasem Vltava unikátní festival moderní hudby „Hudební fórum Hradec Králové“. FHK však také organizuje projekty, které  přesahují hudební působení a směřují již do rovin historie, obecné kultury a vzdělávání. Jedná se například o „Den zahraniční země s Filharmonii Hradec Králové“, který  FHK organizuje již od roku 2009.
V roce 2017 se sále FHK poprvé rozezněly nové Mistrovské varhany  a uskutečnil projekt HRADECKÝ MEMORIÁL.
Post Bellum, o.p.s. je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Založila ji skupina českých novinářů a historiků, kteří dospěli k názoru, že pamětníci musí dostat příležitost svůj příběh vyprávět vcelku, souvisle a detailně. Stěžejním projektem Post Bellum je Paměť národa, sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. století.  Dnes čítá tisíce zpracovaných pamětníků a je přístupná široké veřejnosti. Zahrnuje vzpomínky válečných veteránů z 2. světové války, přeživších holocaust, odbojářů, politických vězňů, představitelů disentu, novodobých vojenských veteránů, představitelů národnostních menšin, ale také těch, kteří se stali součástí represivních složek totalitních režimů (STB, KGB aj.) Strategickými partnery Paměti národa jsou Ústav pro studium totalitních režimů a Český rozhlas. Post Bellum snaží také o to, aby se jejich příběhy dostaly do povědomí širšího publika. Pořádá výstavy, vydává knihy, organizuje společenské akce. Deset let na vlnách Českého rozhlasu vysílá Příběhy 20. století. Podporuje u žáků i studentů zájem o moderní dějiny ( zážitkové workshopy,  Příběhy našich sousedů.)
Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové  je první dámou fakult Univerzity Hradec Králové. Mimo jiné i proto, že celá UHK vznikla na půdorysu pedagogické fakulty, která má už dlouholetou historickou tradici v Hradci Králové. Posláním fakulty je vzdělávání podle akreditovaných učitelských i neučitelských studijních programů v oblasti humanitní, pedagogické, sociální, technické, tělovýchovné a umělecké. Absolventům je podle typu studijního programu udělován titul bakalář, magistr nebo doktor. Kromě toho může být na základě rigorózního řízení udělen titul doktor filozofie. Na fakultě studuje více jak 3 000 studentů zapsaných v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech, a to v prezenční i v kombinované formě studia. Kromě toho na fakultě studuje přibližně 1 700 účastníků různých forem celoživotního vzdělávání. Počty přijímaných studentů z celé České republiky neustále rostou, zájem však ve většině oborů překračuje kapacitní možnosti. PF UHK se mimo své vzdělávací činnosti významně věnuje výzkumu  a mezinárodní univerzitní spolupráci. Pořádá  významné kulturní, společenské a přednáškové akce a participuje na na různých projektech k nimž patří i HRADECKÝ MEMORIÁL.
Město Hradec Králové  je prostě SALON REPUBLIKY. Může pochlubit bohatým kulturním životem. Sídlí zde Klicperovo divadloDivadlo DRAKFilharmonie Hradec KrálovéHradecká kulturní a vzdělávací společnostKongresové centrum Aldis a mnoho dalších menších organizací, které přináší na pole kultury zajímavé projekty a akce. Nejvýznamnější z akcí ve městě nesou titul Calendarium Regina. Z kulturní nabídky si určitě vybere každý obyvatel města i jeho návštěvník. Město Hradec Králové je také určitě městem přemýšlivých a hloubavých lidí. A těm není jistě lhostejná minulost a budoucnost svého města a regionu. Proto se Magistrát Města Hradec Králové rozhodl velkoryse podpořit projekt HRADECKÝ MEMORIÁL.
Královehradecký kraj leží v severovýchodní části Čech. Hranici kraje tvoří z více než jedné třetiny státní hranice s Polskem v délce asi 208 km. Se sousedním Libereckým a Pardubickým krajem tvoří oblast Severovýchod, která patří mezi tři největší oblasti v republice jak rozlohou, tak počtem obyvatel. Posledním sousedem je kraj Středočeský. Krajskou  metropolí je Město Hradec Králové. Krajský úřad Královehradeckého kraje dlouhodobě podporuje mimo jiné kulturu a vzdělanost. Je zakladatelem nebo zřizovatelem řady kulturních institucí mj. Východočeského muzea, Klicperova divadla, Divadla Drak, Filharmonie Hradec Králové. Podporuje řadu projektů regionální kultury, historie a cestovního ruchu. Proto se  rozhodl velkoryse podpořit projekt HRADECKÝ MEMORIÁL.
ČEZ, a. s. je největším energetickým uskupením v České republice. Mateřská společnost sdružuje další desítky společností. Značka ČEZ představuje výrobce či dodavatele energií a služeb v dalších několika zemích. Skupina ČEZ  založila v roce 2002  jako jedna z prvních v České republice svoji firemní nadaci, která podporuje řadu neziskových projektů.
V roce letech 2017-2023 podpořila Skupina ČEZ, a.s. HRADECKÝ MEMORIÁL.